Regulamin

Rozdział 1: Definicje / Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych przez Organizatora.

Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

Konsument – Zamawiający, który jest osobą fizyczną zawierającą z Organizatorem Umowę o Usługi Szkoleniowe lub Usługi VOD.

Materiał VOD
 – materiał audiowizualny udostępniany przez Organizatora na żądanie Zamawiającego (video on demand) jako treść cyfrowa (treść wytworzona i dostarczona w postaci cyfrowej niezapisana na materialnym nośniku) w sekcji VOD na Stronie Internetowej. Udostępnienie może mieć formę płatną lub bezpłatną, dostępu jednorazowego lub dostępu na czas określony przez Organizatora – zgodnie z opcją wybraną przez Uczestnika spośród oferty Organizatora.

Organizator –
Śląski Instytut Terapii Systemowej Rafał Bandrowski z siedzibą przy ul. Jana Długosza 17/2, Gliwice (44-100), REGON: 240906980, NIP: 6312530952. Adres korespondencyjny administratora danych osobowych: ul. Jana Długosza 17/2, Gliwice (44-100).

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta
 – Zamawiający, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę o Usługi Szkoleniowe lub Umowę o Usługi VOD bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Regulamin
 – regulamin świadczenia Usług Szkoleniowych i Usług VOD przez Śląski Instytut Terapii Systemowej Rafał Bandrowski z siedzibą przy ul. Jana Długosza 17/2, Gliwice (44-100), REGON: REGON:240906980, NIP:6312530952. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora i Zamawiającego.

Strona Internetowa – strona internetowa administrowana przez Organizatora, na której udostępniane są informacje na temat Wydarzeń, formularz zgłoszeniowy oraz Materiały VOD, umieszczona pod adresem internetowym www.sits.edu.pl
Webinarium – wirtualne szkolenie, które odbywa się na żywo, za pośrednictwem Internetu, organizowane przez Śląski Instytut Terapii Systemowej Rafał Bandrowski.

Szkolenie – spotkanie mające w nazwie słowo „szkolenie” lub „warsztaty” lub „seminarium” lub „kurs” organizowane przez Organizatora.

Uczestnik – wskazana przez Zamawiającego osoba fizyczna uczestnicząca w  Wydarzeniu.

Umowa o Usługi Szkoleniowe – Umowa zawierana pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym po otrzymaniu przez Zamawiającego potwierdzenia wpisania Uczestnika lub Uczestników na listę uczestników, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora Usług Szkoleniowych w zamian za wynagrodzenie. Treść Umowy o Usługi Szkoleniowe wyznacza niniejszy Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz oferta konkretnego Wydarzenia, której organizacji dotyczy dana Umowa o Usługi Szkoleniowe.

Umowa o Usługi VOD – Umowa zawierana na odległość drogą elektroniczną pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora na rzecz Uczestnika określonej Usługi VOD. Treść Umowy wyznaczają:
warunki podane w trakcie procesu zakupowego (takie jak wybrane przez Uczestnika Materiały VOD, czas dostępu, przez który Uczestnik ma możliwość oglądania Materiałów VOD, a w przypadku Usług VOD odpłatnych również cena za ich udostepnienie,
treść oświadczeń (w tym zgód) wyrażonych przez Zamawiającego podczas procesu zakupowego (np. zgada na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia treści cyfrowych, skutkująca utratą prawa odstąpienia od Umowy, postanowienia Regulaminu.

Usługi Szkoleniowe – ogół działań podejmowanych przez Organizatora, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wydarzeń, w tym przede wszystkim organizacja ich odbycia oraz prowadzenie rejestracji Zamawiających i Uczestników.

Usługi VOD –  nieodpłatna lub odpłatna audiowizualna usługa medialna na żądanie, polegająca na umożliwieniu Zamawiającemu dostępu do wybranego Materiału VOD drogą elektroniczną w formie dostępu na żądanie, w celu obejrzenia go w miejscu i czasie wybranym przez Zamawiającego w trakcie zastrzeżonego przez Organizatora dla danego Materiału VOD czasu dostępu, bez możliwości zwielokrotniania Materiału VOD. Organizator ma pełną swobodę w określaniu, które Materiały VOD udostępni nieodpłatnie, a które odpłatnie, a także w zakresie określania czasu dostępu.

Wydarzenie – Webinarium lub Szkolenie.

Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne wobec komputera, który używany jest do korzystania z Serwisu:
Komputer, smartfon lub tablet z dostępem do sieci Internet oraz poczty e-mail;system operacyjny obsługujący jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Firefox 70.x+ i nowsze, Chrome 75.x+ i nowsze, przeglądarka z włączoną obsługą akceptacji ciasteczek (cookies) oraz włączoną obsługą Java Script;

Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zawierająca Umowę o Usługi VOD lub kierująca Uczestnika do udziału w Wydarzeniu.

Rozdział 2: Zgłoszenie / Umowa o Usługi Szkoleniowe

Organizator zajmuje się świadczeniem Usług Szkoleniowych.

Organizator oferuje Zamawiającym rejestrację w planowanych Wydarzeniach, o których informacje zamieszczone są na Stronie Internetowej. Wydarzenia organizowane w oparciu o indywidualne zamówienie nie są objęte zakresem niniejszego Regulaminu.

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu rejestracji na Wydarzenie.

Korzystanie ze Strony Internetowej oraz dokonanie rejestracji drogą elektroniczną wymaga spełnienia Wymagań Technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiający.

Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie rejestracji:
- drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej
- drogą pocztową, poprzez wypełnienie wydrukowanego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w materiałach -rozpowszechnianych przez Organizatora i przesłanie go na adres: Śląski Instytut Terapii Systemowej Rafał Bandrowski, ul. Jana Długosza 17/2, Gliwice (44-100).

Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego warunków Wydarzenia wynikających z zamieszczonej na Stronie Internetowej oferty, formularza zgłoszenia oraz ogólnych warunków zawartych w Regulaminie i Polityce Prywatności, dostępnej na stronie pod adresem: https://www.sits.edu.pl/polityka-prywatnosci. Zawarcie umowy skutkuje obowiązkiem terminowego uregulowania płatności.

Rozdział 3: Wpisanie na listę uczestników

W ciągu dwóch dni roboczych od doręczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia Organizator prześle Zamawiającemu (za pośrednictwem e-maila), potwierdzenie wpisania Uczestnika na listę uczestników Wydarzenia wraz z fakturą pro forma.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania kwalifikacji Uczestników w oparciu o grupę docelową, zawodową oraz o inne dane (np. liczbę uczestników), za pomocą, których możliwe będzie dokonanie kwalifikacji do uczestnictwa w Wydarzeniu. O ewentualnych kryteriach Organizator poinformuje w ofercie Wydarzenia. W przypadku limitu liczby uczestników, o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu i jego potwierdzenie przewidziane w ust. 1 jest jednoznaczne z zawarciem Umowy o Usługi Szkoleniowe pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.

Imienne potwierdzenie wpisania na listę uczestników Wydarzenia gwarantuje rezerwację miejsca dla Uczestnika w Wydarzeniu.
Po złożeniu zgłoszenia, jednak nie później niż 5 dni roboczych przed terminem Wydarzenia, Zamawiający otrzyma „Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa” zawierające m.in. miejsca świadczenia usługi (w przypadku Szkolenia/Konferencji) i programie Wydarzenia (dalej „Dodatkowe Informacje”). Zamawiający zobowiązuje się przekazać Dodatkowe Informacje wszystkim Uczestnikom, których Zamawiający zgłosił do udziału w Wydarzeniu.

W przypadku Wydarzeń odbywających za pośrednictwem Internetu (Online) link do Wydarzenia zostanie przesłany Uczestnikowi na adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym.

Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa i korzystania z Wydarzeń w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw osób trzecich. W przypadku korzystania przez Uczestnika z czatu, Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania kultury wypowiedzi.

Organizator nie gwarantuje otrzymania przez Uczestnika odpowiedzi na pytanie zgłoszone w formie czatu.
Z chwilą przesłania przez Organizatora linku dostępu do Webinarium, Organizator udziela Uczestnikom niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z Webinarium, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Uczestników. Wszelkie zwielokrotnianie lub wprowadzanie do obrotu treści Webinarium oraz jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, jest niedozwolone.

Rozdział 4: Płatność

Płatność za Wydarzenie powinna zostać uregulowana, niezwłocznie, nie później w dacie wskazanej na fakturze proforma i nie później niż w terminie do dnia odbywania się Wydarzenia.

Podstawą płatności za Wydarzenie jest wystawiona przez Organizatora faktura pro forma przesłana Zamawiającemu przed terminem Wydarzenia.

Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z odstąpieniem lub wypowiedzeniem Umowy o Usługi Szkoleniowe przez Zamawiającego.

W przypadku uregulowania płatności na podstawie faktury pro forma, faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora.

Uczestnik ma możliwość zapłacenia za Webinar bezpośrednio podczas rejestracji za pomocą systemu PayU.

W przypadku odwołania Wydarzenia kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od momentu podjęcia decyzji przez Organizatora o odwołaniu Wydarzenia.

Rozdział 5. Rezygnacja

Zamawiający ma prawo zrezygnowania z Usług Szkoleniowych. Przepisy niniejszego rozdziału stosowane są zarówno do przypadków w których  dochodzi do całkowitej rezygnacji z udziału w Wydarzeniu, jak również zmniejszenia liczby zgłoszonych Uczestników.

Rezygnacja z udziału w Wydarzeniu może zostać zgłoszona mailowo na adres kontakt@sits.edu.pl  lub listownie przesyłką poleconą na adres: Śląski Instytut Terapii Systemowej Rafał Bandrowski, ul. Jana Długosza 17/2, Gliwice (44-100).

Złożenie rezygnacji z udziału w  Wydarzeniu nie później niż 14 dni kalendarzowych przed terminem Wydarzenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych (decyduje data wpływu pisma do Organizatora lub potwierdzenie otrzymania rezygnacji drogą mailową). W przypadku dokonania zapłaty za Wydarzenie, środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych

W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem Wydarzenia, Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego pełnymi kosztami Wydarzenia, z zastrzeżeniem możliwości skorzystania przez Konsumentów/Przedsiębiorców na prawach Konsumentów z prawa odstąpienia wskazanego w rozdziale 7 Regulaminu.

W przypadku braku złożenia rezygnacji zgodnie z przepisami rozdziału 5, Organizator obciąży Zamawiającego pełnymi kosztami Wydarzenia.

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu z przyczyn niezależnych od danego Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Wydarzeniu innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego.

Zapisy niniejszego rozdziału stosuje się do Zamawiającego będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta w przypadku, gdy nie mają zastosowania postanowienia rozdziału 7.

Rozdział 6: Postępowanie reklamacyjne

Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług Szkoleniowych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia Wydarzenia, a w przypadku gdy Wydarzenie nie odbyło się – od daty, w której miało się odbyć.

Reklamacje Usług Szkoleniowych należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres: Śląski Instytut Terapii Systemowej Rafał Bandrowski, ul. Jana Długosza 17/2, Gliwice (44-100) lub w formie mailowej na adres: kontakt@sits.edu.pl
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
- w przypadku, gdy Zamawiający jest osobą prawną: nazwę, adres siedziby, przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i  miejsce realizacji itp.), uzasadnienie reklamacji, oczekiwania  Zamawiającego wobec Organizatora
- w przypadku, gdy Zamawiający jest osobą fizyczną: imię i nazwisko Zamawiającego, adres zamieszkania Zamawiającego, przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.), uzasadnienie   reklamacji, oczekiwania Zamawiającego wobec Organizatora.

Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w ust 1.

Organizator ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta za szkodę, którą ten poniósł w wyniku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Usług Szkoleniowych.

Rozdział 7: Odstąpienie od Umowy

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) Zamawiający będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta ma możliwość odstąpienia od Umowy o Usługi Szkoleniowe w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia od Umowy o Usługi Szkoleniowe nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w przypadku świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, przed upływem 14 dni kalendarzowych terminu wskazanego w zdaniu poprzednim.

Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać złożone w drodze pisemnej na adres siedziby Organizatora: Śląski Instytut Terapii Systemowej Rafał Bandrowski, ul. Jana Długosza 17/2, Gliwice (44-100) lub w formie mailowej na adres: kontakt@sits.edu.pl.

W przypadku odstąpienia od Umowy o Usługi Szkoleniowe Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Usługi Szkoleniowe, zwróci wpłatę dokonaną przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku gdy przed upłynięciem terminu wskazanego w ust. 1, Organizator wykona w pełni Usługę Szkoleniową za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta poinformowanego przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu Usługi Szkoleniowej przez Organizatora Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta utraci prawo odstąpienia od Umowy o Usługi Szkoleniowe.

Rozdział 8. Odwołanie Wydarzenia

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed terminem Wydarzenia.

Niezwłocznie po podjęciu decyzji o odwołaniu Wydarzenia, Organizator poinformuje Zamawiających o odwołaniu Wydarzenia drogą pocztową, mailową lub telefoniczną. W przypadku poinformowania Zamawiających o odwołaniu Wydarzenia drogą telefoniczną, informacja ta zostanie dodatkowo przesłana drogą mailową lub pocztową.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Wydarzenia. Organizator dołoży starań, żeby ostateczny program dostępny był maksymalnie 5 dni przed terminem Wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Wydarzenia tj. m.in. osób prelegentów i tematów, jeżeli pomimo zachowania należytej staranności przez Organizatora pierwotny program Wydarzenia okaże się niemożliwy lub istotnie utrudniony do zrealizowania np. na skutek choroby prelegenta lub innych zdarzeń będących poza kontrolą Organizatora.

Kontakt

Jeśli masz do nas jakiekolwiek pytania możesz skontaktować się z nami:
a) e-mailowo: kontakt@sits.edu.pl
b) pocztą na adres: ul. Jana Długosza 17/2, Gliwice (44-100)